Ochrana osobných údajov

Ustanovenia o ochrane osobných údajov poskytovaných pre účely vzájomnej komunikácie
Spoločnosť CONSTRUCTION DEVELOPMENT s.r.o. sídlo: Námestie Slobody 55, 066 03 Humenné IČO: 47 118 164 prevádzkuje internetovú stránku www.bytyvihorlat.sk, na základe ktorej môžete cez určený formulár alebo e-mailom prejaviť záujem o informácie ohľadne nami ponúkaných nehnuteľností a projektov, ako aj o komunikáciu z našej strany. Aby ste mohli dostávať takéto oznámenia alebo aby sme Vás takto mohli osloviť a ďalej s Vami komunikovať, je potrebný Váš súhlas so získavaním a spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorými je e-mailová adresa, prípadne iný Váš osobný údaj, ktorý nám dobrovoľne poskytnete v komunikácii.

Vaše osobné údaje poskytujete cez registračný formulár na internetovej stránke prípadne cez e-mail. Vami poskytované osobné údaje musia byť pravdivé, aktuálne a ich zmenu nám prosím oznámte.
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov sa udeľuje podľa Nariadenia EU 2016/679 z 27.4.2016 (ďalej primerane aj „Nariadenie“). Na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je tak Váš súhlas podľa Nariadenia Poskytovanie týchto osobných údajov na účely komunikácie ohľadom predaja je zmluvnou požiadavkou. Osobné údaje sa musia poskytnúť, pretože bez toho nie je možné komunikovať a Vás informovať. Vaše osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Vami poskytované osobné údaje sú určené na spracúvanie za účelom komunikácie ohľadom predaja, prípadne aj predzmluvnej komunikácie v súvislosti s ponukou našich nehnuteľností a realizáciou našich projektov.

Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať osobám, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii týchto ponúk, projektov, pri predaji nehnuteľností a zasielaní týchto oznámení a plnení uvedeného účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri z oblasti sprostredkovania a podpory predaja nehnuteľností, marketingu, ponuky úverov na kúpu nehnuteľností a prevádzkovania internetovej stránky.

Vaše osobné údaje budú uchovávané a súhlas sa udeľuje po dobu 5 rokov, ak právne prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú lehotu ich uchovávania. Spracúvame len bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.

 

Podľa Nariadenia máte právo:
a) kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
b) požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,
c) na opravu osobných údajov,
d) na vymazanie osobných údajov
e) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
f) namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
g) na prenosnosť osobných údajov,
h) byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,
i) podať sťažnosť dozornému orgánu na Úrad na ochranu osobných údajov.

Týmto právam zodpovedajú naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnení podľa písm. a) až h) môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla našej spoločnosti, zaslaním e-mailu na adresu info@bytyvihorlat.sk podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre Vás najdostupnejšia. Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť, ktoré z týchto práv a ako chcete využiť.

Ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov uvádzame naše identifikačné a kontaktné údaje:
obchodné meno CONSTRUCTION DEVELOPMENT s.r.o. sídlo: Námestie Slobody 55, 066 03 Humenné IČO: 47 118 164 Naše platné kontaktné údaje nájdete na našej internetovej stránke www.bytyvihorlat.sk v sekcii „KONTAKT“. To platí aj pre prípadnú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

 

Poskytnutím osobných údajov a Vami vykonaným vyjadrením súhlasu/odškrtnutím políčka v časti formulára/poľa nám udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa týchto podmienok.

Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ a kontaktné údaje:
Obchodné meno, sídlo a IČO
CONSTRUCTION DEVELOPMENT s.r.o.
Námestie Slobody 55, 066 01 Humenné, IČO: 47 118 164
E-mail: info@bytyvihorlat.sk

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedená spoločnosť s uvedenými kontaktnými údajmi. Tieto informácie Vám poskytujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej aj „GDPR“) a podľa Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. ( ďalej aj „Zákon“ ), najmä podľa čl. 13 a nasl. GDPR. Získavame a spracúvame osobné údaje Vami oznámené a poskytnuté v súvislosti s uzatváranou zmluvou.

Spracúvame bežné osobné údaje len v rozsahu potrebnom pre účel spracúvania. Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účely: (i) realizácie alebo prípravy zmluvy, ktorú s Vami uzatvárame alebo ohľadne ktorej s Vami rokujeme na základe Vašej požiadavky a na vykonávanie potrebných opatrení pred uzatvorením zmluvy; (ii) na plnenie zákonných povinností ( napr. plnenie účtovných a daňových povinností ) v súvislosti s uzatváranou zmluvou a plnením zo zmluvy; takouto povinnosťou môže byť aj identifikácia Vašej osoby v súlade s osobitnými právnymi predpismi. V prípade účelov podľa (i) a (ii) sa spracúvajú osobné údaje ako meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa, prípadne iné potrebné pre naplnenie účelu spracúvania.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na právnom základe (i) prípravy a plnenia zmluvy, ktorej ste alebo budete zmluvnou stranou a vykonávania potrebných opatrení pred uzatvorením zmluvy; (ii) plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutným predpokladom pre (i) prípravu a uzatvorenie zmluvy s Vašou osobou, (ii) plnenie zákonných povinností. Tieto osobné údaje ste povinní poskytnúť. Následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť rokovania, prípravy, realizácie zmluvy a nemožnosť plnenia zákonných povinností.

Príjemcami Vašich osobných údajov sú naši partneri, ktoré sa podieľajú na plnení účelu spracúvania, na podpore predaja ponúkaných nehnuteľností a zabezpečovania potrebných úkonov, napr. realitné kancelárie, poštové podniky, poradcovia, účtovníci, projekt financujúca banka. Takýmto príjemcom a osobou poverenou získavať osobné údaje je aj sprostredkovateľ predaja: STK Reality s.r.o., IČO: 51 197 219, Strojárska 4114, 069 01 Snina. Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny, ani tak nezamýšľame vykonávať. Nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov od ich poskytnutia, minimálne však po dobu uloženia vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi.

Ako dotknutá osoba máte právo: (i) požadovať prístup k osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov; (ii) kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak je spracúvanie založené na súhlase, (iii) podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v Bratislave.

Ako dotknutá osoba beriete na vedomie uvedené informácie.